Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Bu “Aydınlatma Metni”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Sağlıklı Yaşam Hareketi Derneği (SYHD) olarak, özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine göre gerekli önlemleri aldığımız hususunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, SYHD birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan veriler veri sorumlusu sıfatıyla SYHD tarafından, KVKK uyarınca, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, SYHD tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • SYHD tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilen faaliyetler kapsamında bildiri, broşür, faaliyet tutanakları ile yine aynı amaçlar doğrultusunda yatırım, tanıtım ve diğer amaca yönelik yürütülen faaliyetler için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı işlemlerin yürütülmesi,
 • Bağışçılara bağış miktarına göre verilen teşekkür mektubu, şilt, plaket ve objelerin hazırlanması ve verilmesi;
 • Dergi, Broşür ve benzeri yayınların hazırlanması ve dağıtılması;
 • SYHD tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Medyadan istifade edilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi;
 • Yurt içinde veya uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunulmasına yönelik iş ve işlemler;
 • SYHD’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin belirlenen yasal çerçevede planlanması ve icra edilmesi;

Aksi kişi tarafından yazılı olarak bildirilmediği sürece, kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi, kendisine, SYHD tarafından her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılması hususlarındaki mevcut uygulamaya devam edileceğini kabul eder.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz SYHD’ne ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak, derlemek ve bağış çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

SYHD, Kredi Kartı, Bankamatik Kartı gibi bağışa konu olan kişisel verilerinizi kaydetmemekte ve saklamamaktadır. Bağış ödemelerinin güvenliğini SSL tabanlı 128-bit şifreleme ile sağlanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla mevzuata ve SYHD politikalarına uygun olacak şekilde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi KVKK gereğince, yazılı olarak SYHD’ne iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede SYHD’ne KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurular için, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ilgili başvuru formunu doldurarak, imzalı bir nüshasını Halaskargazi Cad. Mimler Apt. Sitesi No:177/7 Şişli/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu info@syhd.org.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.